Algemene voorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden

 • Facturen dienen betaald te worden in euro.
 • In regel levert vzw HERKES bestellingen uit na de betaling ervan. Indien in bepaalde gevallen anders wordt
  overeengekomen, dan dienen de facturen betaald te worden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Organisaties die
  bestellen, kunnen in het commentaarveld van de betaalmethode ingeven dat ze hier gebruik van willen maken.
  De goederen blijven eigendom van de vzw tot de volledige betaling van het factuurbedrag.
 • Betwistingen en/of bezwaren dienen schriftelijk, aangetekend en gemotiveerd geuit te worden binnen de acht dagen
  na factuurdatum. Het feit een betwisting en/of bezwaar betekend te hebben, machtigt de klant niet zijn betaling uit
  te stellen of te weigeren. Het inhouden of verrekenen van opeisbare bedragen is slechts mogelijk op grond van
  een gerechtelijke uitspraak of mits schriftelijk akkoord van vzw HERKES, Christine Sterkens. Een gerechtelijke
  of vrijwillige toekenning van betalingsuitstel doet geen afbreuk aan de nalatigheidintresten of forfaitaire verhoging
  zoals voorzien in punt 3.
 • Bij gebrek aan correcte betaling is de klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling of aanmaning
  een nalatigheidintrest verschuldigd van 1% per maand op het onbetaalde bedrag, evenals een forfaitaire verhoging
  van 10% met een minimum van 25 euro.
 • De Belgische wetgeving is van toepassing op onze facturen. De geschillen die zouden ontstaan, vallen onder
  de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.