nik-nak®

Meertalig lezen en spelen

Selecteer een pagina

Onze algemene voorwaarden

  • Facturen dienen betaald te worden in euro.
  • In regel leveren wij na ontvangst van de betaling. Dat is steeds het geval bij particuliere bestellingen. Enkel organisaties kunnen een bestelling plaatsen met een factuur betaalbaar op 30 dagen.
  • Voor elke bestelling geldt dat de goederen eigendom van de vzw blijven tot de volledige betaling van het factuurbedrag.
  • Opmerkingen bij de bestelling of eigen referenties, kunnen in het commentaarveld bij de checkout worden ingegeven.
  • Betwistingen of bezwaren dienen schriftelijk en gemotiveerd geuit te worden binnen de acht dagen na de factuurdatum. Ze hebben niet tot gevolg dat je een betaling kan uitstellen of weigeren. Het inhouden of verrekenen van opeisbare bedragen kan alleen met schriftelijk akkoord van vzw HERKES, Chris(tine) Sterkens of op grond van een gerechtelijke uitspraak. Toekenning van betalingsuitstel doet geen afbreuk aan de nalatigheidintresten of forfaitaire verhoging zoals hieronder vermeld.
  • Bij gebrek aan correcte betaling ben je als klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling of aanmaning een nalatigheidsintrest verschuldigd van 2% per maand op het onbetaalde bedrag, evenals een forfaitaire verhoging van 10% met een minimum van 50 euro. Dient er na herhaaldelijke herinnering (max 3) een tussenpersoon te worden ingeschakeld om het openstaande bedrag te vorderen, dan worden ook de kosten van deze tussenpersoon op de klant verhaald, bovenop de hiervoor vermelde verhogingen.
  • De Belgische wetgeving is van toepassing op onze facturen. Eventuele geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen.
  • Bescherming van je gegevens: je gegevens worden niet aan andere partijen doorgegeven. Ze worden enkel gebruikt voor de verzending en facturatie van bestellingen, om te communiceren over je bestelling, te antwoorden op een reactie en om je via de nieuwsbrief op de hoogte te brengen van de activiteiten van onze vzw en nieuwe boekjes die verschijnen. Je kan altijd opvragen welke gegevens wij over jou hebben opgeslagen en vragen om ze te wissen.